<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nasza oferta

Nasza oferta

Serwis BNF.pl umożliwia zamawianie marketingowych baz danych z informacjami o wszystkich podmiotach gospodarczych działających w Polsce:

 • przedsiębiorcach indywidualnych, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG,
 • rolnikach indywidualnych, zarejestrowanych w rejestrze REGON i figurujących w Wykazach Beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej,
 • spółkach cywilnych, prowadzących działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym,
 • spółkach handlowych i osobowych, prowadzących działalność na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych,
 • organizacjach społecznych, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innych rejestrach,
 • instytucjach publicznych, figurujących w rejestrze REGON.

Jeśli chcesz nawiązać kontakt z nowymi kontrahentami, prowadzisz badania marketingowe lub budujesz własną bazę danych, korzystając z naszego narzędzia w kilka minut pobierzesz informacje o interesujących Cię firmach lub innych instytucjach.

Źródła informacji

Udostępniane przez nas dane pochodzą z wiarygodnych źródeł informacji i są regularnie aktualizowane oraz weryfikowane.

Najważniejsze źródła, które wykorzystujemy przy budowie naszych zbiorów, to:

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)

REGON to publiczny rejestr prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) gromadzący informacje o wszystkich podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym w Polsce.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają osoby prawne (np. spółki handlowe, spółdzielnie), jednostki nie posiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe, instytucje publiczne) oraz przedsiębiorcy i rolnicy indywidualni.

Baza REGON stanowi podstawę dla opracowań statystycznych przygotowywanych przez GUS. Wykorzystujemy ją jako najważniejsze źródło informacji o firmach i innych instytucjach figurujących w naszych bazach danych.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to publiczna ewidencja firm prowadzonych w formie indywidualnej działalności gospodarczej obsługiwana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Do CEIDG wpisywani są wszyscy przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi oraz wspólnicy w spółkach cywilnych.

Z bazy CEIDG pobieramy aktualne dane teleadresowe firm: adresy e-mail, adresy stron WWW i numery telefonu, a także dodatkowe informacje dotyczące nadanych im uprawnień (koncesje, licencje) oraz nałożonych zakazów.

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Krajowy Rejestr Sądowy to państwowy rejestr prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i poszczególne sądy rejonowe zawierający informacje o podmiotach gospodarczych prowadzonych w kilkunastu wybranych formach prawnych.

Wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców KRS podlegają wszystkie osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą (np. spółki z o.o., spółki akcyjne), a w Rejestrze Stowarzyszeń KRS rejestrowane są organizacje społeczne z sektora non-profit (np. fundacje, stowarzyszenia).

Baza KRS dostarcza nam informacji o kluczowych osobach powiązanych z poszczególnymi podmiotami (np. członkowie zarządu, wspólnicy w spółkach), a także dodatkowych danych dotyczących skali ich działalności (np. wysokość kapitału zakładowego).

Pozostałe źródła

Dane teleadresowe firm i osób decyzyjnych pozyskujemy z firmowych stron internetowych oraz z serwisów społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn, GoldenLine).

Szczegółowe informacje o działalności polskich gospodarstw rolnych pobieramy z aktualnego Wykazu Beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) udostępnianego przez Ministerstwo Rolnictwa.

Dane dotyczące pojazdów używanych w polskich firmach pochodzą bezpośrednio z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Jakość danych

Cały zbiór danych dostępny w naszym serwisie jest codziennie aktualizowany, dzięki czemu możemy zagwarantować, że odsetek rekordów zawierających błędne lub nieaktualne informacje w zamówionych bazach nie przekroczy 5%.

Poprawiamy błędy pojawiające się w danych pochodzących z publicznych rejestrów handlowych i na bieżąco usuwamy z naszych zbiorów rekordy zawierające niekompletne informacje.

Codziennie uzupełniamy zasoby naszego serwisu o dane nowych podmiotów zarejestrowanych w rejestrach REGON, CEIDG i KRS w poprzednim dniu. Codziennie odświeżamy też dane wszystkich podmiotów, które uległy zmianie w którymś z tych trzech rejestrów.

Poprawność i aktywność udostępnianych w bazach adresów e-mail i numerów telefonu jest przez nas regularnie sprawdzana przy wykorzystaniu naszego autorskiego systemu weryfikacji skrzynek pocztowych oraz danych pochodzących z rejestru HLR.

Zgodność z RODO / GDPR

Udostępniane przez nas informacje o osobach fizycznych przetwarzamy zgodnie z przepisami unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO / GDPR).

Najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej firmie dostępne są na stronie:
https://www.bnf.pl/ochrona-danych-osobowych

Pomagamy i doradzamy naszym klientom przy wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów RODO / GDPR (np. obowiązku informacyjnego) i innych aktów prawnych regulujących świadczenie usług marketingowych.(np. uzyskanie zgód marketingowych)

Warunki licencji

Dane udostępniane w naszych bazach mogą być wykorzystywane w dowolnych celach nie naruszających obowiązującego prawa, z wyłączeniem ich dalszej odsprzedaży lub udostępnienia innym podmiotom.

W przeciwieństwie do innych dostawców marketingowych baz danych nie ograniczamy liczby akcji marketingowych lub sprzedażowych, w których można wykorzystać zamówione u nas informacje, ani czasu na ich wykorzystanie.

Kryteria filtrowania

Każda baza danych utworzona w naszym serwisie może zawierać informacje o podmiotach gospodarczych wybranych na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

 • status działalności
  aktywna, zawieszona, wykreślona
 • czas istnienia
  według daty rozpoczęcia działalności
 • rodzaj przeważającej działalności
  według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007
 • rodzaj pobocznej działalności
  według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007
 • lokalizacja siedziby
  według Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) lub zaznaczonych na mapie okręgów
 • forma prawna
  spółki kapitałowe, osoby fizyczne, instytucje publiczne itd.
 • forma własności
  sektor publiczny, sektor prywatny, własność zagraniczna itd.
 • skala działalności
  wielkość zatrudnienia, liczba posiadanych pojazdów, powierzchnia użytków rolnych

Zakres danych

Pojedynczy rekord, czyli zbiór informacji o pojedynczym podmiocie, w bazach dostępnych w naszym serwisie może zawierać dowolną kombinację wymienionych niżej pól:

Podstawowe dane
 • firma
 • pierwsze imię przedsiębiorcy
 • drugie imię przedsiębiorcy
 • nazwisko przedsiębiorcy
 • forma prawna
 • forma własności
 • status działalności gospodarczej
 • przeważająca działalność gospodarcza (kody PKD)
 • wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
 • data rozpoczęcia działalności
 • data zawieszenia działalności
 • data wznowienia działalności
 • data zakończenia działalności
Adresy pocztowe
 • adres siedziby

  - województwo
  - powiat
  - gmina
  - miejscowość
  - ulica
  - numer domu
  - numer lokalu
  - nietypowe miejsce lokalizacji
  - kod pocztowy
  - poczta
Numery rejestrowe
 • numer NIP
 • numer REGON
 • numer KRS
 • organ rejestrowy
Skala działalności
 • wielkość zatrudnienia
 • liczba posiadanych pojazdów
 • powierzchnia użytków rolnych
Adresy strony internetowej
 • adres strony internetowej
Adresy e-mail
 • ogólny adres e-mail
Dane finansowe
 • kapitał zakładowy
 • suma bilansowa
 • kapitał własny
 • przychody netto
 • wynik netto
Numery telefonu
 • ogólny numer telefonu
 • numer wewnętrzny
 • numer faksu

Formaty plików

Zamówione pliki z danymi udostępniamy w trzech formatach:

 • XML - plik tekstowy o strukturze umożliwiającej dalsze przetwarzanie
  (przykładowy plik)

Wycena zamówień

Koszt zamówienia danych obliczany jest indywidualnie dla każdego tworzonego zestawienia w oparciu o liczbę umieszczonych w nim rekordów oraz ich zawartości.

W tabelach poniżej prezentujemy aktualnie obowiązujące ceny netto grup informacji wchodzących w skład pojedynczego rekordu:

Podstawowe dane0,02 zł
Numery rejestrowe0,05 zł
Adresy pocztowe0,08 zł
Adresy stron internetowych0,05 zł
Adresy e-mail0,10 zł
Numery telefonu0,20 zł
Skala działalności0,10 zł
Dane finansowe0,50 zł

Płatności

Zamówienia składane w naszym serwisie można opłacać za pomocą środków pieniężnych zgromadzonych w wirtualnym portfelu działającym w ramach konta użytkownika.

Umożliwia to znaczne skrócenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia - po jednorazowym doładowaniu konta posiadane środki mogą służyć do opłacenia wielu kolejnych zamówień.

Oferujemy dwa sposoby wpłacania środków do portfela:

Szybkie płatności internetowe (PayU)

Za pośrednictwem systemu PayU płatności możesz dokonać:

 • szybkim przelewem internetowym,
 • tradycyjnym przelewem bankowym,
 • kartą płatniczą.
Wpłata na podstawie faktury VAT

W tym wariancie wystawimy Ci fakturę VAT z 14-dniowym terminem płatności na określoną przez Ciebie kwotę.

Niezwłocznie po otrzymaniu przelewu zaksięgujemy wpłacone środki w Twoim portfelu.

Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie środków, możesz nam przesłać potwierdzenie przelewu.

Gwarancja i reklamacje

Przy każdym zamówieniu gwarantujemy aktualność i poprawność informacji dla co najmniej 95% rekordów uwzględnionych w przekazanej bazie.

Jeśli odsetek błędnych rekordów w zamówionej bazie przekroczy 5%, to za wszystkie błędne rekordy powyżej tego progu zwrócimy Ci opłatę albo bezpłatnie wymienimy je na inne.

Zamów bazę danych