<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2018 rok

31 grudnia 2018

W 2018 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 380 098 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), wielkopolskie (9,9% ogółu) oraz śląskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie69 80418,4%
wielkopolskie37 6569,9%
śląskie36 1479,5%
małopolskie35 9149,4%
dolnośląskie31 2668,2%
pomorskie27 7547,3%
łódzkie21 1375,6%
zachodniopomorskie18 4794,9%
kujawsko-pomorskie18 3414,8%
lubelskie18 2504,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2018 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (18,4% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,6% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)69 92218,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)63 22616,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)42 87411,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)33 0018,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)27 7447,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)23 5056,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)23 1456,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)18 5144,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 2294,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)14 1113,7%
Pozostałe47 82712,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 616 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (3,5% ogółu), działalność związana z oprogramowaniem (3,4% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,3% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)13 2013,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)12 7633,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)12 5463,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)12 3173,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)11 8693,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)9 1572,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)8 7232,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)8 5592,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)8 2972,2%
Działalność organizacji politycznych (PKD 94.92.Z)6 3951,7%
Pozostałe276 27172,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 64 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2018 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,5% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (1,7% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą306 52280,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością35 9759,5%
bez szczególnej formy prawnej6 4531,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym6 2661,6%
spółki komandytowe5 6591,5%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS4 6021,2%
wspólnoty mieszkaniowe3 2590,9%
stowarzyszenia niewpisane do KRS2 2790,6%
stowarzyszenia2 2470,6%
fundacje2 1110,6%
Pozostałe4 7251,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2018 roku to własność krajowych osób fizycznych (86,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych327 45786,2%
własność prywatna krajowa pozostała20 4185,4%
własność zagraniczna8 9382,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 8950,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej8680,2%
własność samorządowa7050,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej5160,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4280,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3110,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2990,1%
Pozostałe18 2634,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.