<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: kwiecień 2023

30 kwietnia 2023

W kwietniu 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 798 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), śląskie (9,9% ogółu) oraz małopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 61618,8%
śląskie2 9609,9%
małopolskie2 9109,8%
wielkopolskie2 7029,1%
pomorskie2 4388,2%
dolnośląskie2 3868,0%
kujawsko-pomorskie1 5365,2%
zachodniopomorskie1 4795,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 68319,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 81116,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 10610,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 3277,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 1167,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 0666,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 8696,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 6995,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 2634,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1 0613,6%
Pozostałe3 79712,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 497 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,0% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,0% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )1 4785,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1 4084,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )1 1854,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )1 1293,8%
Transport drogowy towarów (PKD )8552,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )7622,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )6992,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )6522,2%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )5651,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )5651,9%
Pozostałe20 50068,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 33 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,2% ogółu) oraz organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w kwietniu 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,6% ogółu), własność zagraniczna (8,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych23 12077,6%
własność zagraniczna2 6338,8%
własność prywatna krajowa pozostała1 2414,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych580,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej450,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej210,1%
własność państwowych osób prawnych210,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej190,1%
własność samorządowa160,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych150,1%
Pozostałe2 6098,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji