<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 lutego 2019

6 lutego 2019

W środę 6 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 068 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,9% ogółu), małopolskie (11,2% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie21319,9%
małopolskie12011,2%
śląskie1069,9%
wielkopolskie1029,6%
dolnośląskie807,5%
pomorskie736,8%
łódzkie565,2%
kujawsko-pomorskie535,0%
zachodniopomorskie494,6%
podkarpackie363,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 6 lutego 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,6% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,6% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)23121,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15614,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)969,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)958,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)807,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)767,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)605,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)514,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)393,7%
Edukacja (PKD P)393,7%
Pozostałe14513,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 211 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (4,0% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,8% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,6% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)434,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)413,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)383,6%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)323,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)323,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)292,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)272,5%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)232,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)222,1%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)191,8%
Pozostałe76271,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 6 lutego 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą83277,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15014,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym272,5%
spółki komandytowe141,3%
stowarzyszenia131,2%
fundacje111,0%
wspólnoty mieszkaniowe60,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS60,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS30,3%
spółki jawne20,2%
Pozostałe40,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 6 lutego 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych91485,6%
własność prywatna krajowa pozostała423,9%
własność zagraniczna413,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,2%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe575,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.