<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 lutego 2019

6 lutego 2019

W środę 6 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 059 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,1% ogółu), małopolskie (10,9% ogółu) oraz śląskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie21320,1%
małopolskie11510,9%
śląskie10610,0%
wielkopolskie1029,6%
dolnośląskie797,5%
pomorskie736,9%
łódzkie565,3%
kujawsko-pomorskie535,0%
zachodniopomorskie474,4%
podkarpackie363,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 6 lutego 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,3% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,7% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)22621,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15614,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1019,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)918,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)807,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)747,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)595,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)504,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)373,5%
Edukacja (PKD P)373,5%
Pozostałe14814,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 208 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (4,2% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,6% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)454,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)434,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)383,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)333,1%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)302,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)272,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)262,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)262,5%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)232,2%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)191,8%
Pozostałe74970,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 6 lutego 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą82377,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15014,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym272,5%
spółki komandytowe141,3%
stowarzyszenia131,2%
fundacje111,0%
wspólnoty mieszkaniowe60,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS60,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS30,3%
spółki jawne20,2%
Pozostałe40,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 6 lutego 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych84579,8%
własność prywatna krajowa pozostała272,5%
własność zagraniczna232,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,2%
Pozostałe16015,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.