<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 lipca 2016

29 lipca 2016

W piątek 29 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 371 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,3% ogółu), śląskie (12,7% ogółu) oraz dolnośląskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie9425,3%
śląskie4712,7%
dolnośląskie3810,2%
pomorskie277,3%
wielkopolskie277,3%
łódzkie277,3%
kujawsko-pomorskie164,3%
lubelskie143,8%
małopolskie133,5%
zachodniopomorskie133,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 29 lipca 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,8% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,2% ogółu) oraz budownictwo (10,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8121,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4913,2%
Budownictwo (PKD F)3710,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)308,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)225,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)205,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)195,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)184,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)174,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)154,0%
Pozostałe6317,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 150 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,7% ogółu), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,0% ogółu) oraz zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,2% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)215,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)154,0%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)123,2%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)92,4%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)92,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)92,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)82,2%
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)82,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)71,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)71,9%
Pozostałe26671,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 29 lipca 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (42,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (38,0% ogółu) oraz stowarzyszenia (5,7% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą15642,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14138,0%
stowarzyszenia215,7%
wspólnoty mieszkaniowe123,2%
fundacje102,7%
spółki komandytowe102,7%
spółki jawne51,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym41,1%
spółdzielnie30,8%
stowarzyszenia niewpisane do KRS20,5%
Pozostałe71,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 29 lipca 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (65,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (11,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych24465,8%
własność prywatna krajowa pozostała4311,6%
własność zagraniczna174,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej82,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych71,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
Pozostałe4812,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.