<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 stycznia 2019

28 stycznia 2019

W poniedziałek 28 stycznia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 672 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,7% ogółu), dolnośląskie (11,9% ogółu) oraz śląskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 28 stycznia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)13720,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11417,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8412,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)517,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)446,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)426,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)324,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)274,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)263,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)253,7%
Pozostałe9013,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 175 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (4,6% ogółu), Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,5% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,9% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD )314,6%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )304,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )263,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )253,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )203,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )192,8%
Działalność agencji reklamowych (PKD )172,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )172,5%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )162,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )142,1%
Pozostałe45768,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 28 stycznia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (60,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,5% ogółu) oraz stowarzyszenia niewpisane do KRS (2,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 28 stycznia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (75,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (9,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych50575,1%
własność prywatna krajowa pozostała639,4%
własność zagraniczna284,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych121,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe537,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.