<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 grudnia 2016

28 grudnia 2016

W środę 28 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 852 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (37,0% ogółu), podkarpackie (12,7% ogółu) oraz małopolskie (8,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie31537,0%
podkarpackie10812,7%
małopolskie698,1%
pomorskie536,2%
śląskie516,0%
wielkopolskie485,6%
dolnośląskie435,0%
łódzkie394,6%
lubelskie263,1%
warmińsko-mazurskie212,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 28 grudnia 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,2% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (19,6% ogółu) oraz budownictwo (11,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)18922,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)16719,6%
Budownictwo (PKD F)9611,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)647,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)627,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)475,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)404,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)394,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)344,0%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)222,6%
Pozostałe9210,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 221 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (9,6% ogółu), działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (3,4% ogółu) oraz konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (2,7% ogółu).

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)829,6%
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)293,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)232,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)202,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)202,3%
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)192,2%
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)182,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)172,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)172,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)151,8%
Pozostałe59269,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 28 grudnia 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (48,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (39,7% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą41148,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością33839,7%
spółki komandytowe263,1%
stowarzyszenia172,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym141,6%
wspólnoty mieszkaniowe121,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS111,3%
spółki jawne70,8%
fundacje40,5%
spółki akcyjne30,4%
Pozostałe91,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 28 grudnia 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (60,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (17,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych51760,7%
własność prywatna krajowa pozostała14817,4%
własność zagraniczna394,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej80,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,4%
własność samorządowa30,4%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,1%
Pozostałe12114,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.