<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 września 2016

27 września 2016

We wtorek 27 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 551 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,0% ogółu), małopolskie (10,7% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 27 września 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,4% ogółu), Budownictwo (16,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9617,4%
Budownictwo (PKD F)9216,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6612,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)5910,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)305,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)295,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)285,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)285,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)264,7%
Edukacja (PKD P)193,4%
Pozostałe7814,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 194 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,1% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 27 września 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (47,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 27 września 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (68,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (8,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (5,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych37868,6%
własność prywatna krajowa pozostała498,9%
własność zagraniczna315,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych81,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
własność Skarbu Państwa10,2%
własność państwowych osób prawnych10,2%
Pozostałe7714,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.