<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 stycznia 2016

27 stycznia 2016

W środę 27 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 516 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (29,5% ogółu), małopolskie (9,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie15229,5%
małopolskie509,7%
wielkopolskie479,1%
śląskie417,9%
dolnośląskie367,0%
podkarpackie316,0%
pomorskie275,2%
łódzkie275,2%
zachodniopomorskie224,3%
podlaskie163,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 27 stycznia 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,7% ogółu), budownictwo (14,1% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11221,7%
Budownictwo (PKD F)7314,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5811,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)305,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)305,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)305,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)305,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)285,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)265,0%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)214,1%
Pozostałe7815,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 182 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,1% ogółu), transport drogowy towarów (3,7% ogółu) oraz działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,3% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)214,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)193,7%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)173,3%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)163,1%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)142,7%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)112,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)112,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)101,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)101,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)91,7%
Pozostałe37873,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 27 stycznia 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (51,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (32,4% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą26851,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16732,4%
spółki komandytowe163,1%
wspólnoty mieszkaniowe152,9%
fundacje112,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym101,9%
stowarzyszenia81,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS61,2%
spółki jawne61,2%
związki zawodowe30,6%
Pozostałe61,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 27 stycznia 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych37672,9%
własność prywatna krajowa pozostała377,2%
własność zagraniczna163,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych61,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej51,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe6412,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.