<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 grudnia 2015

27 grudnia 2015

W niedzielę 27 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 12 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 9 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa wielkopolskie (33,3% ogółu), mazowieckie (8,3% ogółu) oraz dolnośląskie (8,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

wielkopolskie433,3%
mazowieckie18,3%
dolnośląskie18,3%
lubelskie18,3%
kujawsko-pomorskie18,3%
śląskie18,3%
zachodniopomorskie18,3%
pomorskie18,3%
podlaskie18,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 6 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 27 grudnia 2015 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (41,7% ogółu), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (16,7% ogółu) oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (16,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)541,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)216,7%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)216,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)18,3%
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD O)18,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)18,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 11 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (16,7% ogółu), praktyka lekarska ogólna (8,3% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (8,3% ogółu).

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)216,7%
Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)18,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)18,3%
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z)18,3%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)18,3%
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)18,3%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)18,3%
Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)18,3%
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)18,3%
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD 84.11.Z)18,3%
Pozostałe18,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 27 grudnia 2015 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,7% ogółu) oraz organy władzy, administracji rządowej (8,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1191,7%
organy władzy, administracji rządowej18,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 27 grudnia 2015 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,7% ogółu) oraz własność skarbu państwa (8,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1191,7%
własność Skarbu Państwa18,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.