<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 października 2016

26 października 2016

W środę 26 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 583 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,0% ogółu), małopolskie (9,4% ogółu) oraz dolnośląskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 26 października 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,0% ogółu), Budownictwo (12,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12822,0%
Budownictwo (PKD F)7312,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6210,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)447,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)437,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)406,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)376,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)264,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)254,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)244,1%
Pozostałe8113,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 178 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (4,5% ogółu), Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,8% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,3% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD )264,5%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )223,8%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )193,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )172,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )162,7%
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD )152,6%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )132,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )132,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )122,1%
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD )101,7%
Pozostałe42072,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 26 października 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (53,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,4% ogółu) oraz stowarzyszenia (3,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 26 października 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (70,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (9,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (5,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych40870,0%
własność prywatna krajowa pozostała549,3%
własność zagraniczna315,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych101,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej61,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,3%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
Pozostałe6110,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji