<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 marca 2019

26 marca 2019

We wtorek 26 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 642 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,1% ogółu), wielkopolskie (10,1% ogółu) oraz małopolskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie15524,1%
wielkopolskie6510,1%
małopolskie609,3%
dolnośląskie578,9%
śląskie446,9%
łódzkie365,6%
pomorskie335,1%
zachodniopomorskie335,1%
lubelskie325,0%
podkarpackie274,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 26 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (16,7% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,6% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (10,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)10716,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8713,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7010,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6610,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)487,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)467,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)446,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)396,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)274,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)253,9%
Pozostałe8312,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 184 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (8,9% ogółu), transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,1% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)578,9%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)233,6%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)203,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)182,8%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)182,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)162,5%
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)162,5%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)152,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)152,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)152,3%
Pozostałe42966,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 26 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (43,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (34,3% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (5,9% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą28043,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością22034,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS385,9%
spółki komandytowe203,1%
stowarzyszenia172,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym142,2%
stowarzyszenia niewpisane do KRS132,0%
wspólnoty mieszkaniowe101,6%
fundacje91,4%
związki zawodowe60,9%
Pozostałe152,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 26 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (48,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (10,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych31148,4%
własność prywatna krajowa pozostała6410,0%
własność zagraniczna121,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,3%
własność samorządowa10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe25139,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.