<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 25 października 2016

25 października 2016

We wtorek 25 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 613 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,7% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 25 października 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,0% ogółu), Budownictwo (14,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13522,0%
Budownictwo (PKD F)8814,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6610,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)416,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)396,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)355,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)304,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)233,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)233,8%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)223,6%
Pozostałe11118,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 192 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,2% ogółu), Transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,3% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )264,2%
Transport drogowy towarów (PKD )223,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )203,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )193,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )182,9%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )142,3%
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD )142,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )122,0%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )111,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )101,6%
Pozostałe44772,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 25 października 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (56,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,2% ogółu) oraz stowarzyszenia (3,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 25 października 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (75,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (8,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych46075,0%
własność prywatna krajowa pozostała508,2%
własność zagraniczna284,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych71,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej71,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
Pozostałe508,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji