<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 22 lipca 2015

22 lipca 2015

W środę 22 lipca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 625 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,0% ogółu), śląskie (10,4% ogółu) oraz dolnośląskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 22 lipca 2015 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,3% ogółu), Budownictwo (18,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13321,3%
Budownictwo (PKD F)11618,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7311,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)579,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)365,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)355,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)325,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)264,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)193,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)182,9%
Pozostałe8012,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 202 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,3% ogółu), Transport drogowy towarów (3,4% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 22 lipca 2015 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 22 lipca 2015 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych54887,7%
własność prywatna krajowa pozostała233,7%
własność zagraniczna101,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,6%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,2%
własność państwowych osób prawnych10,2%
Pozostałe254,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.