<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 20 lutego 2018

20 lutego 2018

We wtorek 20 lutego 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 914 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,9% ogółu), wielkopolskie (12,0% ogółu) oraz dolnośląskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 20 lutego 2018 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18019,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16618,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9310,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)636,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)636,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)616,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)505,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)404,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)404,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)374,0%
Pozostałe12113,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 213 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,1% ogółu), Transport drogowy towarów (4,3% ogółu) oraz Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (3,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 20 lutego 2018 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (66,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 20 lutego 2018 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych72979,8%
własność prywatna krajowa pozostała505,5%
własność zagraniczna384,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,3%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe768,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.