<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 20 lutego 2018

20 lutego 2018

We wtorek 20 lutego 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 908 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,9% ogółu), wielkopolskie (12,0% ogółu) oraz dolnośląskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie19921,9%
wielkopolskie10912,0%
dolnośląskie839,1%
małopolskie768,4%
pomorskie758,3%
śląskie727,9%
kujawsko-pomorskie525,7%
lubelskie444,8%
łódzkie384,2%
zachodniopomorskie323,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 20 lutego 2018 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18119,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16618,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)889,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)626,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)626,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)616,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)505,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)404,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)404,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)364,0%
Pozostałe12213,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 212 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,2% ogółu), transport drogowy towarów (4,3% ogółu) oraz restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (3,0% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)475,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)394,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)273,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)252,8%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)212,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)202,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)202,2%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)192,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)192,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)192,1%
Pozostałe65271,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 20 lutego 2018 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (66,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą60466,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością20522,6%
spółki komandytowe283,1%
stowarzyszenia151,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym141,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS101,1%
wspólnoty mieszkaniowe101,1%
fundacje91,0%
związki zawodowe30,3%
spółki jawne30,3%
Pozostałe70,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 20 lutego 2018 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych72279,5%
własność prywatna krajowa pozostała475,2%
własność zagraniczna384,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,3%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe818,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.