<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 października 2015

19 października 2015

W poniedziałek 19 października 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 354 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), małopolskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie25418,8%
małopolskie14310,6%
wielkopolskie13910,3%
dolnośląskie13510,0%
śląskie1188,7%
pomorskie926,8%
łódzkie695,1%
podkarpackie503,7%
zachodniopomorskie503,7%
lubelskie503,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 19 października 2015 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,3% ogółu), budownictwo (19,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)28821,3%
Budownictwo (PKD F)26219,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)15011,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)946,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)795,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)755,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)705,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)705,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)423,1%
Edukacja (PKD P)423,1%
Pozostałe18213,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 259 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,9% ogółu), transport drogowy towarów (3,8% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,4% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)533,9%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)523,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)463,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)362,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)322,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)292,1%
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)282,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)251,8%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)241,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)241,8%
Pozostałe1 00574,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 19 października 2015 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,4% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 05477,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością19514,4%
spółki komandytowe171,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym171,3%
stowarzyszenia131,0%
fundacje131,0%
stowarzyszenia niewpisane do KRS90,7%
spółki jawne90,7%
wspólnoty mieszkaniowe90,7%
spółdzielnie30,2%
Pozostałe151,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 19 października 2015 r. to własność krajowych osób fizycznych (83,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 13083,5%
własność prywatna krajowa pozostała463,4%
własność zagraniczna231,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe13510,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.