<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 18 marca 2019

18 marca 2019

W poniedziałek 18 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 383 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,1% ogółu), małopolskie (11,5% ogółu) oraz śląskie (10,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie22216,1%
małopolskie15911,5%
śląskie14810,7%
wielkopolskie14510,5%
dolnośląskie1198,6%
pomorskie815,9%
łódzkie805,8%
lubelskie745,4%
zachodniopomorskie674,8%
kujawsko-pomorskie624,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 18 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (27,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)38127,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)21415,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1379,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1077,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)906,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)846,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)815,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)473,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)453,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)413,0%
Pozostałe15611,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 244 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,8% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,6% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,9% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)664,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)634,6%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)543,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)483,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)433,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)352,5%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)342,5%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)332,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)332,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)292,1%
Pozostałe94568,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 18 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 08778,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17012,3%
spółki komandytowe282,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym282,0%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS161,2%
wspólnoty mieszkaniowe120,9%
stowarzyszenia100,7%
fundacje90,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS80,6%
spółki jawne60,4%
Pozostałe90,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 18 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (80,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 11480,5%
własność prywatna krajowa pozostała392,8%
własność zagraniczna261,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe19814,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.