<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 15 lutego 2017

15 lutego 2017

W środę 15 lutego 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 192 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,6% ogółu), wielkopolskie (10,5% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 15 lutego 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,5% ogółu), Budownictwo (17,4% ogółu) oraz Transport i gospodarka magazynowa (9,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)22118,5%
Budownictwo (PKD F)20817,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1179,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1149,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)897,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)594,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)564,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)514,3%
Edukacja (PKD P)453,8%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)393,3%
Pozostałe19316,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 251 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (4,5% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,0% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 15 lutego 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą89975,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14912,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym282,3%
spółki komandytowe252,1%
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)201,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS161,3%
stowarzyszenia151,3%
niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne121,0%
wspólnoty mieszkaniowe70,6%
fundacje70,6%
Pozostałe141,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 15 lutego 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 00784,5%
własność prywatna krajowa pozostała756,3%
własność zagraniczna312,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe615,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.