<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 15 kwietnia 2017

15 kwietnia 2017

W sobotę 15 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 203 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,3% ogółu), małopolskie (8,4% ogółu) oraz śląskie (8,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 15 kwietnia 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23,2% ogółu), Budownictwo (17,7% ogółu) oraz Transport i gospodarka magazynowa (11,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4723,2%
Budownictwo (PKD F)3617,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2411,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)199,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)178,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)136,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)125,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)104,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)94,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)42,0%
Pozostałe125,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 93 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność taksówek osobowych (4,9% ogółu), Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (4,4% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (4,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 15 kwietnia 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,6% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,9% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 15 kwietnia 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (98,5% ogółu), własność zagraniczna (1,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych20098,5%
własność zagraniczna21,0%
własność prywatna krajowa pozostała10,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.