<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 sierpnia 2017

14 sierpnia 2017

W poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 959 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa dolnośląskie (12,5% ogółu), mazowieckie (12,3% ogółu) oraz małopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

dolnośląskie12012,5%
mazowieckie11812,3%
małopolskie9810,2%
wielkopolskie869,0%
śląskie869,0%
pomorskie727,5%
zachodniopomorskie656,8%
łódzkie505,2%
lubelskie434,5%
podkarpackie404,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (29,7% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)28529,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15816,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10911,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)687,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)636,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)525,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)485,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)424,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)262,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)232,4%
Pozostałe858,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 197 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,8% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,4% ogółu) oraz transport drogowy towarów (4,1% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)565,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)525,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)394,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)313,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)282,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)262,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)262,7%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)232,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)212,2%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)202,1%
Pozostałe63766,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (0,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą88292,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością474,9%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym60,6%
spółki jawne40,4%
spółki komandytowe40,4%
fundacje30,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS30,3%
oddziały zagranicznych przedsiębiorców20,2%
stowarzyszenia20,2%
wspólnoty mieszkaniowe20,2%
Pozostałe40,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,3% ogółu), własność zagraniczna (2,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych90494,3%
własność zagraniczna212,2%
własność prywatna krajowa pozostała131,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe171,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.