<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 sierpnia 2015

14 sierpnia 2015

W piątek 14 sierpnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 483 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), wielkopolskie (13,9% ogółu) oraz dolnośląskie (10,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 14 sierpnia 2015 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,7% ogółu), Budownictwo (19,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10521,7%
Budownictwo (PKD F)9419,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5010,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)306,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)296,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)265,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)234,8%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)214,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)193,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)173,5%
Pozostałe6914,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 163 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,7% ogółu), Transport drogowy towarów (3,5% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (2,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 14 sierpnia 2015 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,4% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 14 sierpnia 2015 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych40684,1%
własność prywatna krajowa pozostała255,2%
własność zagraniczna142,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe265,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.