<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 listopada 2015

14 listopada 2015

W sobotę 14 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 120 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (29,2% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz łódzkie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 14 listopada 2015 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (37,5% ogółu), Przetwórstwo przemysłowe (9,2% ogółu) oraz Budownictwo (9,2% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4537,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)119,2%
Budownictwo (PKD F)119,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)97,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)86,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)86,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)54,2%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)54,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)43,3%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)32,5%
Pozostałe119,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 67 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (7,5% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (6,7% ogółu) oraz Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (5,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 14 listopada 2015 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,5% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (4,2% ogółu) oraz stowarzyszenia niewpisane do KRS (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 14 listopada 2015 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,0% ogółu), własność zagraniczna (1,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych11495,0%
własność zagraniczna21,7%
własność prywatna krajowa pozostała21,7%
własność Skarbu Państwa10,8%
Pozostałe10,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.