<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 23 czerwca 2021

23 czerwca 2021

W środę 23 czerwca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 75 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,0% ogółu), wielkopolskie (13,3% ogółu) oraz łódzkie (10,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 23 czerwca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,7% ogółu), Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (13,3% ogółu) oraz Przetwórstwo przemysłowe (10,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1722,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1013,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)810,7%
Budownictwo (PKD F)79,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)79,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)68,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)68,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)56,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)34,0%
Edukacja (PKD P)34,0%
Pozostałe34,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 48 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (8,0% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,3% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 23 czerwca 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 23 czerwca 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (98,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych7498,7%
własność zagraniczna11,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.