<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: marzec 2024

31 marca 2024

W marcu 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 28 700 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,5% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 59519,5%
śląskie2 8199,8%
wielkopolskie2 6609,3%
małopolskie2 5378,8%
dolnośląskie2 4118,4%
pomorskie2 3598,2%
łódzkie1 3934,9%
zachodniopomorskie1 3514,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w marcu 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 25818,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5 19018,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 02310,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 1177,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 8596,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 8276,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 7736,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 6305,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 4855,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)9193,2%
Pozostałe3 61912,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 491 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,2% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,1% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,1% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1 2004,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )1 1834,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )1 1724,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )1 1103,9%
Transport drogowy towarów (PKD )9283,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )7142,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )6702,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )6172,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )5391,9%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD )5121,8%
Pozostałe20 05569,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 34 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w marcu 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w marcu 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (73,9% ogółu), własność zagraniczna (8,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych21 21973,9%
własność zagraniczna2 5248,8%
własność prywatna krajowa pozostała7932,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej450,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych250,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej210,1%
własność państwowych osób prawnych160,1%
własność samorządowa150,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej100,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,0%
Pozostałe4 02414,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji