<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: maj 2019

31 maja 2019

W maju 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 512 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,1% ogółu), małopolskie (10,4% ogółu) oraz śląskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 04017,1%
małopolskie3 06710,4%
śląskie2 7199,2%
wielkopolskie2 7019,2%
dolnośląskie2 5608,7%
pomorskie2 1647,3%
łódzkie1 7375,9%
zachodniopomorskie1 5135,1%
lubelskie1 3264,5%
podkarpackie1 3164,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w maju 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,1% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,1% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 82623,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 47015,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 10610,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 3067,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 1737,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 6665,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 5975,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 5665,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1 1393,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 1063,7%
Pozostałe3 55712,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 502 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,6% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,0% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,7% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1 3484,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1 1744,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1 0813,7%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)9253,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)9013,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)7172,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)7132,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)6442,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)6332,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)6122,1%
Pozostałe20 76470,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 32 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w maju 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą24 00881,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 12110,6%
spółki komandytowe4511,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym4331,5%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS3861,3%
wspólnoty mieszkaniowe2590,9%
stowarzyszenia2220,8%
fundacje2110,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1380,5%
spółki jawne860,3%
Pozostałe1970,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w maju 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych24 42482,8%
własność prywatna krajowa pozostała7932,7%
własność zagraniczna4331,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej490,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych340,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej300,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych190,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej160,1%
własność samorządowa120,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej90,0%
Pozostałe3 69312,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.