<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: luty 2023

28 lutego 2023

W lutym 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 27 628 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), śląskie (9,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 18918,8%
śląskie2 5749,3%
wielkopolskie2 4849,0%
małopolskie2 4648,9%
pomorskie2 3588,5%
dolnośląskie2 2348,1%
lubelskie1 5195,5%
łódzkie1 3324,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w lutym 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 29919,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 71617,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 7139,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 3088,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 9066,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 7696,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 6596,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 5045,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 2284,4%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)8443,1%
Pozostałe3 68213,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 495 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,3% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,5% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )1 4655,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )1 2434,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1 2164,4%
Transport drogowy towarów (PKD )9363,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )8443,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )7472,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )7292,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )5892,1%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )4811,7%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )4531,6%
Pozostałe18 92568,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 40 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w lutym 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w lutym 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,3% ogółu), własność zagraniczna (10,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych21 36277,3%
własność zagraniczna2 79410,1%
własność prywatna krajowa pozostała1 5205,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych730,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej550,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej360,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej260,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej250,1%
własność samorządowa220,1%
własność państwowych osób prawnych140,1%
Pozostałe1 7016,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji