<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: luty 2023

28 lutego 2023

W lutym 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 26 734 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), śląskie (9,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 03918,8%
śląskie2 5129,4%
wielkopolskie2 3969,0%
małopolskie2 3939,0%
pomorskie2 2608,5%
dolnośląskie2 1688,1%
lubelskie1 4755,5%
łódzkie1 2944,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w lutym 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 11419,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 68017,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 67410,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 2808,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 8647,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 7446,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 5585,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 4865,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 2024,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)7592,8%
Pozostałe3 37312,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 494 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,4% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,6% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )1 4515,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )1 2384,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1 1744,4%
Transport drogowy towarów (PKD )9243,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )8323,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )7082,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )7032,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )6142,3%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )4731,8%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )4321,6%
Pozostałe18 18568,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 39 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w lutym 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w lutym 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,7% ogółu), własność zagraniczna (9,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych19 96274,7%
własność zagraniczna2 4059,0%
własność prywatna krajowa pozostała1 0093,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych400,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej370,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej240,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej200,1%
własność samorządowa190,1%
własność państwowych osób prawnych100,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej100,0%
Pozostałe3 19812,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji