<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: lipiec 2019

31 lipca 2019

W lipcu 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 28 118 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), śląskie (9,7% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 27418,8%
śląskie2 7209,7%
małopolskie2 6339,4%
wielkopolskie2 6329,4%
dolnośląskie2 2728,1%
pomorskie2 2528,0%
zachodniopomorskie1 6195,8%
łódzkie1 5165,4%
kujawsko-pomorskie1 2884,6%
lubelskie1 2194,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w lipcu 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,9% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 05321,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 17814,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 19911,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 0227,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 9607,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 7236,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 5215,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1 5145,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 3784,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 0703,8%
Pozostałe3 50012,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 490 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,2% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,7% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1 1714,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1 0483,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)9913,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)9813,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)8042,9%
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)7112,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)6952,5%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)6772,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)6582,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)6062,2%
Pozostałe19 77670,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 34 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w lipcu 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą22 71480,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 33911,9%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym4271,5%
spółki komandytowe4111,5%
wspólnoty mieszkaniowe2390,8%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS2070,7%
fundacje1990,7%
stowarzyszenia1450,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1350,5%
spółki jawne860,3%
Pozostałe2160,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w lipcu 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych23 04482,0%
własność prywatna krajowa pozostała5642,0%
własność zagraniczna4821,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej510,2%
własność samorządowa360,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych240,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej210,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych200,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,0%
Pozostałe3 86513,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.