<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: czerwiec 2024

30 czerwca 2024

W czerwcu 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 27 647 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,1% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz małopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie4 99118,1%
śląskie2 81910,2%
małopolskie2 6849,7%
wielkopolskie2 5029,0%
pomorskie2 2648,2%
dolnośląskie2 1227,7%
zachodniopomorskie1 5425,6%
łódzkie1 4455,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czerwcu 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 43919,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 04314,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 07211,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 2828,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 9347,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 7216,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 6606,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 6265,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 2134,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1 1724,2%
Pozostałe3 48512,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 491 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,8% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,7% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1 3184,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )1 3114,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )9733,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )9613,5%
Transport drogowy towarów (PKD )8213,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )7232,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )6652,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )6202,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )6032,2%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )5341,9%
Pozostałe19 11869,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 30 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czerwcu 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czerwcu 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (78,7% ogółu), własność zagraniczna (8,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych21 76778,7%
własność zagraniczna2 3318,4%
własność prywatna krajowa pozostała8593,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych500,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej440,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej340,1%
własność państwowych osób prawnych260,1%
własność Skarbu Państwa220,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej140,1%
własność samorządowa80,0%
Pozostałe2 4929,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji