<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 sierpnia 2019

9 sierpnia 2019

W piątek 9 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 722 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,7% ogółu), wielkopolskie (12,0% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 9 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (25,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18125,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9513,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7710,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)506,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)446,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)405,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)385,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)375,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)314,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)273,7%
Pozostałe10214,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 188 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,6% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (4,0% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )334,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )314,3%
Transport drogowy towarów (PKD )294,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )202,8%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )202,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )172,4%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )152,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )152,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )152,1%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )152,1%
Pozostałe51270,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 9 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,8% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 9 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (70,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych51170,8%
własność prywatna krajowa pozostała202,8%
własność zagraniczna141,9%
własność Skarbu Państwa30,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe17324,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.