<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 sierpnia 2019

9 sierpnia 2019

W piątek 9 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 683 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,5% ogółu), wielkopolskie (12,0% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie14721,5%
wielkopolskie8212,0%
małopolskie659,5%
śląskie558,1%
dolnośląskie466,7%
lubelskie416,0%
pomorskie385,6%
zachodniopomorskie375,4%
łódzkie314,5%
podkarpackie304,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 9 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (25,6% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,6% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)17525,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9313,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7410,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)497,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)395,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)385,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)375,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)345,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)294,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)223,2%
Pozostałe9313,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 182 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,5% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu) oraz transport drogowy towarów (4,2% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)314,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)304,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)294,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)202,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)192,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)172,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)152,2%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)142,0%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)142,0%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)142,0%
Pozostałe48070,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 9 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,2% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą47669,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13820,2%
spółki komandytowe284,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym121,8%
stowarzyszenia60,9%
fundacje40,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS30,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS30,4%
spółdzielnie20,3%
wspólnoty mieszkaniowe20,3%
Pozostałe91,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 9 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (71,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych48971,6%
własność prywatna krajowa pozostała101,5%
własność zagraniczna71,0%
Pozostałe17725,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.