<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 października 2019

9 października 2019

W środę 9 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 969 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), małopolskie (11,0% ogółu) oraz śląskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie18819,4%
małopolskie10711,0%
śląskie9710,0%
dolnośląskie909,3%
pomorskie798,2%
wielkopolskie777,9%
łódzkie626,4%
kujawsko-pomorskie515,3%
zachodniopomorskie505,2%
podkarpackie313,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 9 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,4% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,2% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18819,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15716,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13413,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)909,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)646,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)575,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)555,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)464,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)383,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)313,2%
Pozostałe10911,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 203 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,1% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,3% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)495,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)424,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)394,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)323,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)323,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)293,0%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)293,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)252,6%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)202,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)181,9%
Pozostałe65467,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 9 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,6% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (3,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą66768,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością19019,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS323,3%
spółki komandytowe212,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym171,8%
fundacje161,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS80,8%
stowarzyszenia70,7%
spółki jawne40,4%
wspólnoty mieszkaniowe30,3%
Pozostałe40,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 9 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (70,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych68270,4%
własność prywatna krajowa pozostała525,4%
własność zagraniczna141,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe22022,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.