<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 maja 2020

9 maja 2020

W sobotę 9 maja 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 61 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,6% ogółu), śląskie (14,8% ogółu) oraz lubelskie (8,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 9 maja 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29,5% ogółu), Budownictwo (26,2% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (11,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1829,5%
Budownictwo (PKD F)1626,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)711,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)711,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)46,6%
Edukacja (PKD P)23,3%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)11,6%
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (PKD E)11,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)11,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)11,6%
Pozostałe34,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 37 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (9,8% ogółu), Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (8,2% ogółu) oraz Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (4,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 9 maja 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (88,5% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (9,8% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 9 maja 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (8,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5691,8%
własność prywatna krajowa pozostała58,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.