<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 maja 2019

9 maja 2019

W czwartek 9 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 047 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,5% ogółu), małopolskie (10,4% ogółu) oraz dolnośląskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie17316,5%
małopolskie10910,4%
dolnośląskie10510,0%
wielkopolskie999,5%
śląskie979,3%
pomorskie757,2%
lubelskie585,5%
łódzkie565,3%
kujawsko-pomorskie555,3%
zachodniopomorskie525,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 9 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)23922,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)17116,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11711,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)848,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)696,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)636,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)565,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)514,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)413,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)363,4%
Pozostałe12011,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 206 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,2% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,8% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)444,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)434,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)403,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)363,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)353,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)313,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)313,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)242,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)242,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)242,3%
Pozostałe71568,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 9 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (73,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą77373,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17917,1%
spółki komandytowe242,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym141,3%
fundacje141,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS121,1%
stowarzyszenia101,0%
spółki jawne50,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS50,5%
wspólnoty mieszkaniowe40,4%
Pozostałe70,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 9 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (75,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych78575,0%
własność prywatna krajowa pozostała343,2%
własność zagraniczna242,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe20019,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.