<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 lutego 2021

9 lutego 2021

We wtorek 9 lutego 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 687 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), wielkopolskie (12,2% ogółu) oraz małopolskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 9 lutego 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,8% ogółu), Budownictwo (15,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12918,8%
Budownictwo (PKD F)10715,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8211,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)487,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)476,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)416,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)395,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)334,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)324,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)223,2%
Pozostałe10715,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 185 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,3% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,8% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 9 lutego 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (58,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (32,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 9 lutego 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (62,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych42962,4%
własność prywatna krajowa pozostała192,8%
własność zagraniczna71,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe22933,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.