<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 czerwca 2019

9 czerwca 2019

W niedzielę 9 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 54 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 10 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (27,8% ogółu), dolnośląskie (22,2% ogółu) oraz małopolskie (16,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1527,8%
dolnośląskie1222,2%
małopolskie916,7%
śląskie713,0%
pomorskie47,4%
wielkopolskie35,6%
zachodniopomorskie11,9%
świętokrzyskie11,9%
podlaskie11,9%
lubuskie11,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 9 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,5% ogółu), budownictwo (16,7% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (16,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1018,5%
Budownictwo (PKD F)916,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)916,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)59,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)59,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)47,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)23,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)23,7%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)23,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)11,9%
Pozostałe59,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 38 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (9,3% ogółu), działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (7,4% ogółu) oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (5,6% ogółu).

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)59,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)47,4%
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)35,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)23,7%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)23,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)23,7%
Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)23,7%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)23,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)23,7%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)23,7%
Pozostałe2851,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 9 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (42,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (40,7% ogółu) oraz fundacje (7,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą2342,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2240,7%
fundacje47,4%
spółki komandytowe35,6%
spółki jawne11,9%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym11,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 9 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (48,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2648,1%
własność prywatna krajowa pozostała47,4%
Pozostałe2444,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.