<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 czerwca 2019

9 czerwca 2019

W niedzielę 9 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 53 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 10 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (28,3% ogółu), dolnośląskie (22,6% ogółu) oraz małopolskie (17,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1528,3%
dolnośląskie1222,6%
małopolskie917,0%
śląskie713,2%
pomorskie35,7%
wielkopolskie35,7%
zachodniopomorskie11,9%
świętokrzyskie11,9%
podlaskie11,9%
lubuskie11,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 9 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,9% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17,0% ogółu) oraz budownictwo (15,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1018,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)917,0%
Budownictwo (PKD F)815,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)59,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)59,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)47,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)23,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)23,8%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)23,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)11,9%
Pozostałe59,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 38 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (9,4% ogółu), działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (7,5% ogółu) oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (5,7% ogółu).

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)59,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)47,5%
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)35,7%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)23,8%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)23,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)23,8%
Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)23,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)23,8%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)23,8%
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)11,9%
Pozostałe2852,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 9 czerwca 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (41,5% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (41,5% ogółu) oraz fundacje (7,5% ogółu).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2241,5%
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą2241,5%
fundacje47,5%
spółki komandytowe35,7%
spółki jawne11,9%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym11,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 9 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (43,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2343,4%
własność prywatna krajowa pozostała47,5%
Pozostałe2649,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.