<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 stycznia 2021

8 stycznia 2021

W piątek 8 stycznia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 870 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), wielkopolskie (11,1% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 8 stycznia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (27,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)23827,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14116,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11513,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)708,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)657,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)424,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)374,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)343,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)313,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)273,1%
Pozostałe708,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 188 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,1% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,1% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 8 stycznia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (83,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 8 stycznia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,0% ogółu), własność zagraniczna (0,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych74886,0%
własność zagraniczna80,9%
własność prywatna krajowa pozostała50,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe10612,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.