<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 sierpnia 2019

8 sierpnia 2019

W czwartek 8 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 053 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,1% ogółu), wielkopolskie (11,0% ogółu) oraz śląskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 8 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)24122,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)17016,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11110,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)767,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)706,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)605,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)595,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)524,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)504,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)343,2%
Pozostałe13012,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 214 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,7% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,6% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 8 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (73,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,4% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 8 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych78074,1%
własność prywatna krajowa pozostała323,0%
własność zagraniczna191,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe21019,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.