<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 sierpnia 2019

8 sierpnia 2019

W czwartek 8 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 999 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,7% ogółu), wielkopolskie (11,1% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie19719,7%
wielkopolskie11111,1%
śląskie10210,2%
małopolskie989,8%
dolnośląskie737,3%
pomorskie717,1%
łódzkie525,2%
kujawsko-pomorskie464,6%
podkarpackie383,8%
zachodniopomorskie373,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 8 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,7% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,2% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)23723,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16216,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11011,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)727,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)626,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)575,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)555,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)484,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)393,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)333,3%
Pozostałe12412,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 211 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,7% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,0% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)474,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)474,7%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)303,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)303,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)272,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)272,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)242,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)242,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)202,0%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)191,9%
Pozostałe70470,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 8 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą74874,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17617,6%
spółki komandytowe202,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym111,1%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS101,0%
fundacje80,8%
spółki jawne60,6%
wspólnoty mieszkaniowe50,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS50,5%
stowarzyszenia30,3%
Pozostałe70,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 8 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (75,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych74975,0%
własność prywatna krajowa pozostała222,2%
własność zagraniczna171,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe20820,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.