<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 października 2019

8 października 2019

We wtorek 8 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 937 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,4% ogółu), małopolskie (12,9% ogółu) oraz dolnośląskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie16317,4%
małopolskie12112,9%
dolnośląskie9410,0%
wielkopolskie929,8%
śląskie909,6%
kujawsko-pomorskie495,2%
pomorskie485,1%
łódzkie485,1%
lubelskie454,8%
zachodniopomorskie404,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 8 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,3% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,6% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (10,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)20922,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14615,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)10010,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9710,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)798,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)606,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)394,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)384,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)363,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)323,4%
Pozostałe10110,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 187 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,1% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,8% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,9% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)485,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)454,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)373,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)353,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)303,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)293,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)222,3%
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)222,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)222,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)202,1%
Pozostałe62766,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 8 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,2% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (3,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą70775,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12413,2%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS343,6%
spółki komandytowe232,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym131,4%
fundacje121,3%
stowarzyszenia70,7%
wspólnoty mieszkaniowe60,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS50,5%
oddziały zagranicznych przedsiębiorców20,2%
Pozostałe40,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 8 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (76,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych71476,2%
własność prywatna krajowa pozostała475,0%
własność zagraniczna141,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe15917,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.