<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 maja 2019

8 maja 2019

W środę 8 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 239 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,6% ogółu), wielkopolskie (9,4% ogółu) oraz małopolskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie21817,6%
wielkopolskie1179,4%
małopolskie1159,3%
śląskie1129,0%
dolnośląskie1129,0%
pomorskie1088,7%
łódzkie695,6%
zachodniopomorskie645,2%
podkarpackie534,3%
lubelskie494,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 8 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,8% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)27922,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)20816,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1209,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1108,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)967,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)655,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)645,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)494,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)463,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)373,0%
Pozostałe16513,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 234 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,4% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,6% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,0% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)675,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)574,6%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)373,0%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)362,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)352,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)342,7%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)322,6%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)292,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)262,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)241,9%
Pozostałe86269,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 8 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,6% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (1,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 00981,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13110,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS201,6%
spółki komandytowe161,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym151,2%
stowarzyszenia niewpisane do KRS90,7%
fundacje90,7%
wspólnoty mieszkaniowe90,7%
stowarzyszenia60,5%
niepubliczne placówki systemu oświaty30,2%
Pozostałe121,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 8 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 02482,6%
własność prywatna krajowa pozostała403,2%
własność zagraniczna161,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
Pozostałe15312,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.