<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 maja 2019

8 maja 2019

W środę 8 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 217 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,4% ogółu), wielkopolskie (9,4% ogółu) oraz małopolskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie21217,4%
wielkopolskie1149,4%
małopolskie1129,2%
śląskie1129,2%
dolnośląskie1109,0%
pomorskie1068,7%
łódzkie685,6%
zachodniopomorskie645,3%
podkarpackie534,4%
lubelskie483,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 8 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,0% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)27722,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)20717,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1179,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1058,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)967,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)655,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)615,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)494,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)463,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)342,8%
Pozostałe16013,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 230 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,5% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,7% ogółu) oraz konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (3,0% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)675,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)574,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)363,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)352,9%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)352,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)342,8%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)282,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)282,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)262,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)242,0%
Pozostałe84769,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 8 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,7% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (1,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą99581,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13010,7%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS171,4%
spółki komandytowe161,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym151,2%
fundacje90,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS80,7%
wspólnoty mieszkaniowe70,6%
stowarzyszenia60,5%
niepubliczne placówki systemu oświaty30,2%
Pozostałe110,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 8 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 00482,5%
własność prywatna krajowa pozostała352,9%
własność zagraniczna151,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
Pozostałe15813,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.