<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 lipca 2024

8 lipca 2024

W poniedziałek 8 lipca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 498 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,1% ogółu), małopolskie (10,5% ogółu) oraz pomorskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 8 lipca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)32021,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)23115,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1499,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1248,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1117,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)906,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)906,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)704,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)543,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)533,5%
Pozostałe20613,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 231 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,3% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,6% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,9% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )805,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )694,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )583,9%
Transport drogowy towarów (PKD )493,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )442,9%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )412,7%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )342,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )332,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )312,1%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD )261,7%
Pozostałe1 03369,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 8 lipca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (83,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,2% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (0,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 8 lipca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (76,2% ogółu), własność zagraniczna (9,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 14276,2%
własność zagraniczna1439,5%
własność prywatna krajowa pozostała140,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe19513,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji