<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 lipca 2021

8 lipca 2021

W czwartek 8 lipca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 875 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), małopolskie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 8 lipca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)19021,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13115,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9711,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)667,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)606,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)566,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)424,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)414,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)384,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)364,1%
Pozostałe11813,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 210 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,4% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,1% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 8 lipca 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,0% ogółu) oraz fundacje (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 8 lipca 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,7% ogółu), własność zagraniczna (2,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych65474,7%
własność zagraniczna222,5%
własność prywatna krajowa pozostała131,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe18320,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.