<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 czerwca 2019

8 czerwca 2019

W sobotę 8 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 122 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (30,3% ogółu), łódzkie (10,7% ogółu) oraz pomorskie (8,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie3730,3%
łódzkie1310,7%
pomorskie108,2%
małopolskie108,2%
podkarpackie86,6%
śląskie86,6%
lubelskie86,6%
kujawsko-pomorskie64,9%
zachodniopomorskie64,9%
warmińsko-mazurskie54,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 8 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,7% ogółu), pozostała działalność usługowa (14,8% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2419,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1814,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1613,1%
Budownictwo (PKD F)1411,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1411,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)119,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)54,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)43,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)43,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)43,3%
Pozostałe86,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 62 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (10,7% ogółu), restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (6,6% ogółu) oraz konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (6,6% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1310,7%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)86,6%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)86,6%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)43,3%
Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)43,3%
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)43,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)43,3%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)32,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)32,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)32,5%
Pozostałe6855,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 8 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,0% ogółu), samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (2,5% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą11191,0%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS32,5%
wspólnoty mieszkaniowe21,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością21,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym21,6%
fundacje10,8%
spółki komandytowe10,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 8 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych11291,8%
własność prywatna krajowa pozostała43,3%
własność zagraniczna32,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,8%
Pozostałe21,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.