<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 września 2022

7 września 2022

W środę 7 września 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 074 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,4% ogółu), śląskie (11,1% ogółu) oraz małopolskie (8,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 7 września 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)19718,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)18116,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11110,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)888,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)868,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)625,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)585,4%
Edukacja (PKD P)474,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)474,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)454,2%
Pozostałe15214,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 225 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,8% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,7% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )524,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )504,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )474,4%
Transport drogowy towarów (PKD )343,2%
Działalność prawnicza (PKD )323,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )292,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )262,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )191,8%
Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD )191,8%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )161,5%
Pozostałe75069,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 7 września 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 7 września 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (75,2% ogółu), własność zagraniczna (9,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych80875,2%
własność zagraniczna999,2%
własność prywatna krajowa pozostała302,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe12811,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji