<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 września 2019

7 września 2019

W sobotę 7 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 107 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (31,8% ogółu), łódzkie (9,3% ogółu) oraz pomorskie (8,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 7 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31,8% ogółu), Budownictwo (13,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3431,8%
Budownictwo (PKD F)1413,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1312,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)76,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)65,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)65,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)54,7%
Edukacja (PKD P)54,7%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)32,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)32,8%
Pozostałe1110,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 63 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,5% ogółu), Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (4,7% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 7 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,4% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,9% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (0,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 7 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,5% ogółu), własność zagraniczna (4,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych9992,5%
własność zagraniczna54,7%
własność prywatna krajowa pozostała32,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.