<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 października 2020

7 października 2020

W środę 7 października 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 046 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,0% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 7 października 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,2% ogółu), Budownictwo (19,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)21120,2%
Budownictwo (PKD F)20719,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)12512,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)878,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)676,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)625,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)575,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)444,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)363,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)353,3%
Pozostałe11511,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 195 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,1% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,8% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,6% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )646,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )504,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )484,6%
Transport drogowy towarów (PKD )413,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )373,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )302,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )252,4%
Działalność prawnicza (PKD )242,3%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )222,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )201,9%
Pozostałe68565,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 7 października 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 7 października 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych86582,7%
własność prywatna krajowa pozostała191,8%
własność zagraniczna121,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe14113,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.