<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 października 2019

7 października 2019

W poniedziałek 7 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 730 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,7% ogółu), małopolskie (13,4% ogółu) oraz wielkopolskie (11,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie27215,7%
małopolskie23113,4%
wielkopolskie19511,3%
dolnośląskie1559,0%
śląskie1548,9%
pomorskie1056,1%
łódzkie895,1%
zachodniopomorskie865,0%
lubelskie764,4%
kujawsko-pomorskie754,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 7 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (24,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,9% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)43124,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)24013,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)17710,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1377,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1327,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1136,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)905,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)875,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)814,7%
Edukacja (PKD P)694,0%
Pozostałe17310,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 243 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,0% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,3% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)875,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)744,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)613,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)583,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)533,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)492,8%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)472,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)462,7%
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)422,4%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)402,3%
Pozostałe1 17367,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 7 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (86,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 48786,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1498,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym241,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS191,1%
spółki komandytowe171,0%
fundacje100,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS60,3%
wspólnoty mieszkaniowe60,3%
spółki jawne50,3%
stowarzyszenia40,2%
Pozostałe30,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 7 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,2% ogółu), własność zagraniczna (1,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 49186,2%
własność zagraniczna331,9%
własność prywatna krajowa pozostała291,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
Pozostałe1729,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.