<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 maja 2020

7 maja 2020

W czwartek 7 maja 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 698 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), wielkopolskie (13,8% ogółu) oraz małopolskie (8,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 7 maja 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (16,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)14420,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12517,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11316,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)598,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)466,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)385,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)273,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)273,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)243,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)223,2%
Pozostałe7310,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 185 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (7,6% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,4% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,6% ogółu).

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )537,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )385,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )324,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )263,7%
Transport drogowy towarów (PKD )253,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )243,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )152,1%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )152,1%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD )111,6%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )111,6%
Pozostałe44864,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 7 maja 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (67,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,8% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 7 maja 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (73,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych51173,2%
własność prywatna krajowa pozostała273,9%
własność zagraniczna131,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe14220,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.