<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 maja 2019

7 maja 2019

We wtorek 7 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 388 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), małopolskie (11,2% ogółu) oraz dolnośląskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie24317,5%
małopolskie15511,2%
dolnośląskie13910,0%
wielkopolskie1178,4%
śląskie1178,4%
pomorskie946,8%
łódzkie846,1%
zachodniopomorskie624,5%
podkarpackie614,4%
lubelskie594,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 7 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)33123,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)19914,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)15911,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1158,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1138,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)795,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)775,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)624,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)473,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)453,2%
Pozostałe16111,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 230 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,2% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,2% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)725,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)584,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)473,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)453,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)372,7%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)302,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)282,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)282,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)282,0%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)271,9%
Pozostałe98871,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 7 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 12981,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15411,1%
spółki komandytowe221,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym201,4%
fundacje151,1%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS110,8%
stowarzyszenia100,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS100,7%
wspólnoty mieszkaniowe90,6%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS20,1%
Pozostałe60,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 7 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 14382,3%
własność prywatna krajowa pozostała342,4%
własność zagraniczna211,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe18713,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.