<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 maja 2019

7 maja 2019

We wtorek 7 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 368 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), małopolskie (11,2% ogółu) oraz dolnośląskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie23917,5%
małopolskie15311,2%
dolnośląskie13810,1%
wielkopolskie1168,5%
śląskie1148,3%
pomorskie936,8%
łódzkie846,1%
podkarpackie614,5%
zachodniopomorskie604,4%
lubelskie584,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 7 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (24,1% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)33024,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)19814,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)15811,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1148,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1077,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)795,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)755,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)614,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)463,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)453,3%
Pozostałe15511,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 228 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,3% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,2% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)725,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)574,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)463,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)453,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)372,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)282,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)282,0%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)272,0%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)272,0%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)261,9%
Pozostałe97571,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 7 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 11881,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15411,3%
spółki komandytowe221,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym201,5%
fundacje141,0%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS110,8%
stowarzyszenia100,7%
wspólnoty mieszkaniowe90,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS40,3%
spółki partnerskie20,1%
Pozostałe40,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 7 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 12982,5%
własność prywatna krajowa pozostała251,8%
własność zagraniczna211,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe19013,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.