<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 lutego 2021

7 lutego 2021

W niedzielę 7 lutego 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 42 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa śląskie (14,3% ogółu), dolnośląskie (14,3% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 7 lutego 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,4% ogółu), Informacja i komunikacja (11,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)921,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)511,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)511,9%
Budownictwo (PKD F)49,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)37,1%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)37,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)37,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)37,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)24,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)24,8%
Pozostałe37,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 30 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (7,1% ogółu), Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (7,1% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,1% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )37,1%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )37,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )37,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD )24,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )24,8%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD )24,8%
Transport drogowy towarów (PKD )24,8%
Praktyka lekarska ogólna (PKD )24,8%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD )24,8%
Produkcja statków i konstrukcji pływających (PKD )12,4%
Pozostałe2047,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 7 lutego 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,6% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 7 lutego 2021 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych42100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.