<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 listopada 2021

7 listopada 2021

W niedzielę 7 listopada 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 50 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (26,0% ogółu), pomorskie (14,0% ogółu) oraz podkarpackie (8,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 7 listopada 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (16,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1122,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1020,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)816,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)612,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)510,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)36,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)24,0%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)24,0%
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (PKD E)12,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)12,0%
Pozostałe12,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 33 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (12,0% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (8,0% ogółu) oraz Praktyka lekarska ogólna (8,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 7 listopada 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 7 listopada 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4896,0%
własność zagraniczna24,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji