<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 listopada 2019

7 listopada 2019

W czwartek 7 listopada 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 877 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,0% ogółu), małopolskie (10,4% ogółu) oraz śląskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 7 listopada 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,8% ogółu), Budownictwo (17,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16518,8%
Budownictwo (PKD F)15217,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)12213,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)637,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)566,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)515,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)495,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)354,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)343,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)313,5%
Pozostałe11913,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 206 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,0% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,4% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 7 listopada 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,4% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 7 listopada 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (73,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych64273,2%
własność prywatna krajowa pozostała111,3%
własność zagraniczna70,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe21424,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.