<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 listopada 2019

7 listopada 2019

W czwartek 7 listopada 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 047 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,6% ogółu), śląskie (10,9% ogółu) oraz małopolskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 7 listopada 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,8% ogółu), Budownictwo (18,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)19718,8%
Budownictwo (PKD F)19618,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13613,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)757,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)726,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)575,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)565,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)444,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)373,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)363,4%
Pozostałe14113,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 218 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,1% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,8% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 7 listopada 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (73,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 7 listopada 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych86682,7%
własność prywatna krajowa pozostała393,7%
własność zagraniczna333,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność państwowych osób prawnych20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe898,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.